توسعه دهنده وب

سایت تک سبد یکی از فروشگاه هایی است که از فروشگاه ساز پروفی شاپ استفاده کرده است 

ورود به فروشگاه ساز پروفی شاپ

job requirment

  • experience in Web Development
  •  Experienced in ASP.NET (C#), RESTful Services
  •  Experienced in web design technologies such as HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX, AngularJS
  •  Experienced in Microsoft SQL Server Programming (T-SQL)
  •  Good understanding of database design preferred
  •  Basic knowledge of software architecture