کارمند ارتباط با مشتریان و بسته بندی

شرایط احراز

پاسخگوی حرفه ای تلفن 

آشنا با حسابداری 

آشنا با اینترنت